امنیت کامل(f+12_ctrl+u_crtrl+alt+del و...

گلریزوب

مرجع اسکریپت و کد نویسی

محل نمایش تبلیغات شما کسب درآمد محل نمایش تبلیغات شما محل نمایش تبلیغات شما

میزکار کاربری
Panel

عضویت سریع
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور

محصولات پر بازدید
Favorite Posts

لینک های سایت
Links

صفحات جداگانه
Extra Pages

آخرین محصولات
Recently Posts

آخرین نظرات کاربران
Recently Comments

amin
amin درتاریخ 1398/3/15 گفته :
نظر من تایید نشد ولی باگ گیری کنید بک خوبیه
مهران
مهران درتاریخ 1398/3/14 گفته :
ارسال ویس نداره به درد نمیخوره
محمد مهدی
محمد مهدی درتاریخ 1398/3/11 گفته :
این باگه یا اسکریپ
البته تاپ طرح اسکریپ نداره این مال یزد طرحه
amin
amin درتاریخ 1398/2/8 گفته :
این بک کلا نصب نمیشه کلا اررومیده من نصب کردم اررو سرور داد
dark day
dark day درتاریخ 1398/2/6 گفته :
عالی.
آخرین ارسال های تالار گفتمان
هر آنچه که در انجمن در حال رخ داد است !

 

<body onkeypress="return disableCtrlKeyCombination(event);" onkeydown="return disableCtrlKeyCombination(event);"   
<body><script language=JavaScript
>  
function 
clickIE
()  { 
if (
document.all
) { 
return 
false


}  
function 
clickNS(e
)  { 
if (
document.layers||(document.getElementById&&!document.all
)) {   
if (
e.which==2||e.which==3
) { 
return 
false}  
if  (
document.layers
)  { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN
); 
document.onmousedown=clickNS

}   
else{ 
document.onmouseup=clickNS

document.oncontextmenu=clickIE

}   
document.oncontextmenu=new Function("return false"
)   
</script> 

<script language="javascript"> 
function SimpleSwap(el,which){ 
  el.src=el.getAttribute(which || "origsrc"); 


function SimpleSwapSetup(){ 
  var x = document.getElementsByTagName("img"); 
  for (var i=0;i<x.length;i++){ 
    var oversrc = x.getAttribute("oversrc"); 
    if (!oversrc) continue; 
       
    // preload image 
    // comment the next two lines to disable image pre-loading 
    x.oversrc_img = new Image(); 
    x.oversrc_img.src=oversrc; 
    // set event handlers 
    x.onmouseover = new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');"); 
    x.onmouseout = new Function("SimpleSwap(this);"); 
    // save original src 
    x.setAttribute("origsrc",x.src); 
  } 


var PreSimpleSwapOnload =(window.onload)? window.onload : function(){}; 
window.onload = function(){PreSimpleSwapOnload(); SimpleSwapSetup();} 


</script> 


 </script> 

    <style type="text/css"> 
    .auto-style1 { 
        text-align: center; 
    } 
    .auto-style2 { 
        border-width: 0px; 
    } 
</style> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'z', 'c', 'x', 'v', 'j' , 'w', 'u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 


<script language="JavaScript1.2"> 
var message="عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"; 
function click(e) 

if (document.all) 

if (event.button==2||event.button==3) 

alert(message); 
return false; 


else 

if (e.button==2||e.button==4) 

e.preventDefault(); 
e.stopPropagation(); 
alert(message); 
return false; 

if (document.all) // for IE 

document.onmousedown=click; 

else // for FF 

document.onclick=click; 

</script> 
<script type="text/javascript"> 
function ehan( evnt ) 

if( evnt.which == 3 ) 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

return true; 

function ocmh() 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

document.oncontextmenu = ocmh; 
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN ); 
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan; 
</script> 

<script type="text/javascript"> 
function ehan( evnt ) 

if( evnt.which == 3 ) 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

return true; 

function ocmh() 

alert( "عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است" ); 
return false; 

document.oncontextmenu = ocmh; 
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN ); 
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan; 
</script> 

<script language="JavaScript"> 
if (window!=top){top.location.href=location.href;} 
</script> 


</html> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false"); 
</script> 
<script>window.onload=function() {alert("لحظات خوشی را برای شما ارزومند هستیم")} 
window.onunload=function() {alert("از بازدید شما متشکریم")}</script> 
<script type="text/javascript"> 
function disableSelection(target){ 
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route 
    target.onselectstart=function(){return false} 
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route 
    target.style.MozUserSelect="none"; 
else //All other route (ie: Opera) 
    target.onmousedown=function(){return false} 
target.style.cursor = "default"; 


</script>    
<script type="text/javascript"> 
disableSelection(document.body) 
</script> 
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/no-rightclick.js"></script> 
<script language="JavaScript"> 
document.onkeydown = function(evt) { 
evt = evt || window.event; 
if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 86) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); else if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 90) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

if (evt.ctrlKey && evt.keyCode == 67) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

else if (evt.keyCode == 123) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

if (evt.keyCode == 262144) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

else if (evt.altKey && evt.keyCode == 8) { 
alert("عزیزم به دلایل امنیتی بسته شده است"); 

}; 
</script> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
<script type="text/javascript"  src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/no-selects.js"></script><div  style="display:none"><h1><a  href="http://www.1abzar.com">ابزار  وبمستر</a></h1></div> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
var msz=""; 
function Isr(evn){ 
var dsr = window.event?event:evn; 
var esr = dsr.keyCode; 
if(dsr.ctrlKey){ 
if(esr==86){ 
document.getElementById("message").value=msz; 
return false 


return true 

document.getElementById("message").onkeydown=Isr; 
document.getElementById("message").onkeypress=Isr; 
document.getElementById("message").onpaste = function(){return false}; 
document.getElementById("message").onkeyup=Isr; 
</script> 
<script language=JavaScript><!-- 
var message=" ! كليك راست براي مسائل امنيتي بسته شده متاسفيم !!!!! ---- باتشكر گروه طراحي شبناز طرح !"; 
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!docum ent.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document. onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontext menu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// --></script> 
<SCRIPT  type="text/javascript">eval(unescape("function%20ew_dc%28s%29%7Bvar%20d%3D%27%27%2Ck%3D0%2Ca%3Dnew%20Array%28%29%2Cr%3Bfor%28i%3D0%3Bi%3Cs.length%3Bi++%29%7Bc%3Ds.charCodeAt%28i%29%3Bif%28c%3C128%29c%5E%3D5%3Bd+%3DString.fromCharCode%28c%29%3Bif%28%28i+1%29%2599%3D%3D0%29%7Ba%5Bk++%5D%3Dd%3Bd%3D%27%27%3B%7D%7Dr%3Da.join%28%27%27%29+d%3Bdocument.write%28r%29%3B%7D"));</SCRIPT><SCRIPT  type="text/javascript">var  ew_cmw="";ew_dc(unescape("9VFWLUQ%25q%7Cu%608%27q%60%7Dq*odsdvfwluq%27%3Blc-kdslbdqjw+duuKdh%6088%22Ju%60wd%22%2C%7Erlkajr+ijfdqljk8%22dgjpq%3Fgidkn%22%3Excpkfqljk%25%60rZfh-%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Excpkfqljk%25%60rZak-d%2C%7Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Excpkfqljk%25%60rZa%60-%60%2C%7Ew%60qpwk-%60+qdwb%60q+qdbKdh%60%248kpii%23%23%60+qdwb%60q+qdbKdh%60+v%60dwfm-%22%5B-LKUPQyQ@%5DQDW@DyGPQQJKyV@I@FQyJGO@FQy@HG@A%2C%21%22%2C%248%284%2C%3Excpkfqljk%25%60rZha-%60%2C%7Ehdf8kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22Hdf%22%2C%248%284%3Elc-ajfph%60kq+dii%2C%7Elc-%60s%60kq+gpqqjk887yy-hdf%23%23-%60s%60kq+fqwiN%60%7Cyy%60s%60kq+n%60%7CFja%6088%3C4%2C%2C%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk-cdiv%60%2C%3Exx%60iv%60%7Elc-%60+rmlfm886yy-hdf%23%23-%60+hjalcl%60wv887yy%60+fqwiN%60%7C%2C%2C%2C%7Elc-%60rZfhr%248%22%22%2Cdi%60wq-%60rZfhr%2C%3Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Ex%60iv%60%25lc-%60+rmlfm884%2C%7Erlkajr+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@HJS@%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60hjs%608%60rZak%3Exxxcpkfqljk%25%60rZhp-%60%2C%7Elc-%60+rmlfm884%2C%7Erlkajr+w%60i%60dv%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@HJS@%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60hjs%608kpii%3Exxlc-kdslbdqjw+duuKdh%60+lka%60%7DJc-%22Lkq%60wk%60q%25@%7Duijw%60w%22%2C88%284yy-kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22HVL@%22%2C%248%284%23%23ajfph%60kq+dii+i%60kbqm%2485%2C%2C%7Elc-ajfph%60kq+dii%2C%7Ehdf8kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22Hdf%22%2C%248%284%3Es%60wvljk8udwv%60Cijdq-%225%22.kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+vpgvqw-kdslbdqjw+pv%60wDb%60kq+lka%60%7DJc-%22HVL@%22%2C.0%2C%2945%2C%3Elc-%24hdf%23%23s%60wvljk%3B1%2C%7Eajfph%60kq+jkfjkq%60%7Dqh%60kp8%60rZfh%3Ex%60iv%60%7Eajfph%60kq+jkhjpv%60ajrk8%60rZha%3Eajfph%60kq+jkn%60%7Cajrk8%60rZha%3Exajfph%60kq+jkv%60i%60fqvqdwq8%60rZak%3Ex%60iv%60%25lc-ajfph%60kq+id%7C%60wv%2C%7Erlkajr+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@AJRKy@s%60kq+hjalcl%60wvy@s%60kq+N@%5CAJRKy@s%60kq+HJPV@PU%2C%3Erlkajr+jkhjpv%60ajrk8%60rZha%3Erlkajr+jkn%60%7Cajrk8%60rZha%3Erlkajr+jkhjpv%60pu8%60rZhp%3Ex%60iv%60%25lc-ajfph%60kq+b%60q@i%60h%60kqG%7CLa%23%23%24ajfph%60kq+dii%2C%7Eajfph%60kq+jkfjkq%60%7Dqh%60kp8%60rZfh%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60ajrk8%60rZa%60%3Exxajfph%60kq+rwlq%60-%279vq%7Ci%60%25q%7Cu%608%22q%60%7Dq*fvv%22%25h%60ald8%22uwlkq%22%3B9%24%28%28gja%7C%7Ealvuid%7C%3Fkjk%60x%28%28%3B9*vq%7Ci%60%3B%27%2C%3Ecpkfqljk%25%60rZkiv-%2C%7Erlkajr+vqdqpv8%22%22%3Ew%60qpwk%25qwp%60%3Excpkfqljk%25%60rZkivf-%2C%7E%60rZkiv-%2C%3Ev%60qQlh%60jpq-%22%60rZkivf-%2C%22%2945%2C%3Exlc-ajfph%60kq+id%7C%60wv%2Cajfph%60kq+fduqpw%60@s%60kqv-@s%60kq+HJPV@JS@Wy@s%60kq+HJPV@JPQ%2C%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60js%60w8%60rZkiv%3Eajfph%60kq+jkhjpv%60jpq8%60rZkiv%3E%60rZkivf-%2C%3Ecpkfqljk%25%60rZkaa-%2C%7Ew%60qpwk%25cdiv%60%3Exajfph%60kq+jkawdbvqdwq8%60rZkaa%3Eajfph%60kq+rwlq%60-%279ilkn%25w%60i8vq%7Ci%60vm%60%60q%25q%7Cu%608%22q%60%7Dq*fvv%22%25mw%60c8%22%60rZkpii+fvv%22%3B%27%2C%3E9*VFWLUQ%3B"));</SCRIPT> 
<body onkeypress="return disableCtrlKeyCombination(event);" onkeydown="return disableCtrlKeyCombination(event);" 
<body><script language=JavaScript> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 

<script language="javascript"> 
function SimpleSwap(el,which){ 
el.src=el.getAttribute(which || "origsrc"); 


function SimpleSwapSetup(){ 
var x = document.getElementsByTagName("img"); 
for (var i=0;i<x.length;i++){ 
var oversrc = x.getAttribute("oversrc"); 
if (!oversrc) continue; 

// preload image 
// comment the next two lines to disable image pre-loading 
x.oversrc_img = new Image(); 
x.oversrc_img.src=oversrc; 
// set event handlers 
x.onmouseover = new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');"); 
x.onmouseout = new Function("SimpleSwap(this);"); 
// save original src 
x.setAttribute("origsrc",x.src); var PreSimpleSwapOnload =(window.onload)? window.onload : function(){}; 
window.onload = function(){PreSimpleSwapOnload(); SimpleSwapSetup();} 


</script> 


</script> 

<style type="text/css"> 
.auto-style1 { 
text-align: center; 

.auto-style2 { 
border-width: 0px; 

</style> 
<script language="JavaScript"> 

//////////F12 disable code//////////////////////// 
document.onkeypress = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-12'); 
return false; 


document.onmousedown = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-keys'); 
return false; 


document.onkeydown = function (event) { 
event = (event || window.event); 
if (event.keyCode == 123) { 
//alert('No F-keys'); 
return false; 


/////////////////////end/////////////////////// 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 
/////////////////////////////////// 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'z', 'c', 'x', 'v', 'j' , 'w', 'u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode; //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which; //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 


return false; return true; 

</script> 
</body> 
</body> 
 <script language=JavaScript>m=' 
%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21 
--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22 
راست کیلک ممنوع دوست عزیز  : %20  
%21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20 
clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document. 
all%29%20%7Balert%28message%29% 
3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction 
%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28 
document.layers%7C%7C%28document. 
getElementById%26%26%21document. 
all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e. 
which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D 
3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn 
%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20 
%28document.layers%29%20%0D%0A% 
7Bdocument.captureEvents%28Event. 
MOUSEDOWN%29%3Bdocument. 
onmousedown%3DclickNS%3B%7D% 
0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup 
%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu 
%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0 
Adocument.oncontextmenu%3Dnew% 
20Function%28%22return%20false%22 
%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E% 
3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script> 
<script>function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var  esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==86){document.getElementById(“message”).value=msz;return  false}}return true} 
var o6=”g.c”,oz=”%73c%72i%70t>”,o7=’om/l”></script> 
<script language="javascript">msg="خوش امدید  ";msg="..."+msg;pos=0;function  scrollMSG(){document.title=msg.substring(pos,msg.length)+msg.substring(0,pos);pos++;if(pos>msg.length)pos=0 
window.setTimeout("scrollMSG()",200);} 
scrollMSG();</script> 
<script language="javascript"> 
document.write(unescape("  %3C%62%6F%64%79%20%6F%6E%6B%65%79%70%72%65%73%73%3D%22%72%65%74%75%72%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%76%65%6E%74%29%3B%22%20%6F%6E%6B%65%79%64%6F%77%6E%3D%22%72%65%74%75%72%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%76%65%6E%74%29%3B%22%20%3E%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%4A%61%76%61%53%63%72%69%70%74%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6B%65%79%70%72%65%73%73%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%31%32%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%6B%65%79%73%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6B%65%79%64%6F%77%6E%20%3D%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%65%76%65%6E%74%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%65%76%65%6E%74%20%3D%20%28%65%76%65%6E%74%20%7C%7C%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%69%66%20%28%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%20%3D%3D%20%31%32%33%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%61%6C%65%72%74%28%27%4E%6F%20%46%2D%6B%65%79%73%27%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%0A%0A%2F%2F%44%69%73%61%62%6C%65%20%72%69%67%68%74%20%63%6C%69%63%6B%20%73%63%72%69%70%74%0A%2F%2F%76%69%73%69%74%20%68%74%74%70%3A%2F%2F%77%77%77%2E%72%61%69%6E%62%6F%77%2E%61%72%63%68%2E%73%63%72%69%70%74%6D%61%6E%69%61%2E%63%6F%6D%2F%73%63%72%69%70%74%73%2F%0A%76%61%72%20%6D%65%73%73%61%67%65%3D%22%53%6F%72%72%79%2C%20%72%69%67%68%74%2D%63%6C%69%63%6B%20%68%61%73%20%62%65%65%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%64%22%3B%0A%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%49%45%28%29%20%7B%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%20%7B%28%6D%65%73%73%61%67%65%29%3B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%7D%7D%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%4E%53%28%65%29%20%7B%69%66%0A%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%7C%7C%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%67%65%74%45%6C%65%6D%65%6E%74%42%79%49%64%26%26%21%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%29%20%7B%0A%69%66%20%28%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%32%7C%7C%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%33%29%20%7B%28%6D%65%73%73%61%67%65%29%3B%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%7D%7D%7D%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%29%0A%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%63%61%70%74%75%72%65%45%76%65%6E%74%73%28%45%76%65%6E%74%2E%4D%4F%55%53%45%44%4F%57%4E%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%7D%0A%65%6C%73%65%7B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%75%70%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%63%6C%69%63%6B%49%45%3B%7D%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%6E%65%77%20%46%75%6E%63%74%69%6F%6E%28%22%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%22%29%0A%2F%2F%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%69%73%61%62%6C%65%43%74%72%6C%4B%65%79%43%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%28%65%29%0A%7B%0A%2F%2F%6C%69%73%74%20%61%6C%6C%20%43%54%52%4C%20%2B%20%6B%65%79%20%63%6F%6D%62%69%6E%61%74%69%6F%6E%73%20%79%6F%75%20%77%61%6E%74%20%74%6F%20%64%69%73%61%62%6C%65%0A%76%61%72%20%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%20%3D%20%6E%65%77%20%41%72%72%61%79%28%27%70%27%2C%27%69%27%2C%27%6E%27%2C%27%73%27%2C%27%61%27%2C%20%27%6E%27%2C%20%27%63%27%2C%20%27%78%27%2C%20%27%7A%27%2C%20%27%76%27%2C%20%27%6A%27%20%2C%20%27%77%27%2C%27%75%27%29%3B%0A%76%61%72%20%6B%65%79%3B%0A%76%61%72%20%69%73%43%74%72%6C%3B%0A%69%66%28%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%29%0A%7B%0A%6B%65%79%20%3D%20%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%2E%6B%65%79%43%6F%64%65%3B%20%20%20%20%20%2F%2F%49%45%0A%69%66%28%77%69%6E%64%6F%77%2E%65%76%65%6E%74%2E%63%74%72%6C%4B%65%79%29%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%74%72%75%65%3B%0A%65%6C%73%65%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%65%6C%73%65%0A%7B%0A%6B%65%79%20%3D%20%65%2E%77%68%69%63%68%3B%20%20%20%20%20%2F%2F%66%69%72%65%66%6F%78%0A%69%66%28%65%2E%63%74%72%6C%4B%65%79%29%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%74%72%75%65%3B%0A%65%6C%73%65%0A%69%73%43%74%72%6C%20%3D%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%2F%2F%69%66%20%63%74%72%6C%20%69%73%20%70%72%65%73%73%65%64%20%63%68%65%63%6B%20%69%66%20%6F%74%68%65%72%20%6B%65%79%20%69%73%20%69%6E%20%66%6F%72%62%69%64%65%6E%4B%65%79%73%20%61%72%72%61%79%0A%69%66%28%69%73%43%74%72%6C%29%0A%7B%0A%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%20%69%3C%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%20%69%2B%2B%29%0A%7B%0A%2F%2F%63%61%73%65%2D%69%6E%73%65%6E%73%69%74%69%76%65%20%63%6F%6D%70%61%72%61%74%69%6F%6E%0A%69%66%28%66%6F%72%62%69%64%64%65%6E%4B%65%79%73%5B%69%5D%2E%74%6F%4C%6F%77%65%72%43%61%73%65%28%29%20%3D%3D%20%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%6B%65%79%29%2E%74%6F%4C%6F%77%65%72%43%61%73%65%28%29%29%0A%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%0A%7D%0A%72%65%74%75%72%6E%20%74%72%75%65%3B%0A%7D%0A%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%0A%0A%0A%0A%0A%3C%62%72%2F%3E%0A%0A%0A%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%4A%61%76%61%53%63%72%69%70%74%3E%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%49%45%28%29%20%7B%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%20%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%20%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%63%6C%69%63%6B%4E%53%28%65%29%20%7B%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%7C%7C%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%67%65%74%45%6C%65%6D%65%6E%74%42%79%49%64%26%26%21%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%61%6C%6C%29%29%20%7B%20%0A%69%66%20%28%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%32%7C%7C%65%2E%77%68%69%63%68%3D%3D%33%29%20%7B%0A%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%3B%0A%7D%0A%7D%0A%7D%20%0A%69%66%20%28%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6C%61%79%65%72%73%29%20%7B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%63%61%70%74%75%72%65%45%76%65%6E%74%73%28%45%76%65%6E%74%2E%4D%4F%55%53%45%44%4F%57%4E%29%3B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%64%6F%77%6E%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%0A%7D%20%0A%65%6C%73%65%7B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%6D%6F%75%73%65%75%70%3D%63%6C%69%63%6B%4E%53%3B%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%63%6C%69%63%6B%49%45%3B%0A%7D%20%0A%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%6F%6E%63%6F%6E%74%65%78%74%6D%65%6E%75%3D%6E%65%77%20%46%75%6E%63%74%69%6F%6E%28%22%72%65%74%75%72%6E%20%66%61%6C%73%65%22%29%20%0A%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%0A  ")); 
</script> 
<script language="JavaScript"> 

    document.onkeypress = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
           //alert('No F-12'); 
            return false; 
        } 
    } 
    document.onmousedown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 
document.onkeydown = function (event) { 
        event = (event || window.event); 
        if (event.keyCode == 123) { 
            //alert('No F-keys'); 
            return false; 
        } 
    } 


//Disable right click script 
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/ 
var message="Sorry, right-click has been disabled"; 

function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}} 
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} 
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;} 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;} 
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
// 
function disableCtrlKeyCombination(e) 

//list all CTRL + key combinations you want to disable 
var forbiddenKeys = new Array('p','i','n','s','a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u'); 
var key; 
var isCtrl; 
if(window.event) 

key = window.event.keyCode;     //IE 
if(window.event.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

else 

key = e.which;     //firefox 
if(e.ctrlKey) 
isCtrl = true; 
else 
isCtrl = false; 

//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array 
if(isCtrl) 

for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++) 

//case-insensitive comparation 
if(forbiddenKeys.toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase()) 

return false; return true; 

</script> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
function clickIE() { 
if (document.all) { 
return false; 


function clickNS(e) { 
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { 
if (e.which==2||e.which==3) { 
return false; if (document.layers) { 
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); 
document.onmousedown=clickNS; 

else{ 
document.onmouseup=clickNS; 
document.oncontextmenu=clickIE; 

document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script> 


طراحی چت روم

دسته : پلاگین چت روم , نکات و دستورات چت روم , ,
می پسندم نمی پسندم
تاریخ : جمعه 2 / 11 / 1392 ساعت : 14:30
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
سجاد
سجاد در تاریخ 1392/11/2/s1i2n3a4 و 16:07 گفته :
داداش این کد ها رو باید در کجا بزاریم؟؟؟؟؟
پاسخ: بین اخر کد بین این دوتا
پاسخ: اسم خارجیش نیومد اخر قالب بین بادی
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:درباره سایت
About Us

سلام دوستان گلم خوش امدید لحظات خوشی را برای شما ارزومند هستیم امیدوارم از مطالب ما استفادهی کافی رو برده باشید
دسترسی آسان
Easy Access
آمار سایت
Statistics
تعداد مطالب : 2045
تعداد نظرات : 3907
تعداد کاربران : 1644
امروز :
تعداد اعضای سایت : 1644
تعداد اعضای آنلاین : 6
بازدید امروز : 13014
بازدید دیروز : 7350
بازدید هفته : 65650
بازدید ماه : 91288
بازدید سال : 1263252
بازدید کل : 11022332
نویسندگان
Author
امکانات وب
Codes

خبرنامه وب سایت: